ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

ჩვენს შესახებ

ვინ ვართ   ჩვენ

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ;APBC) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს .

ორგანიზაციას გააჩნია 2 მთავარი მისია:

 1.კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია-მოგვარების ხელშეწყობა სახალხო დიპლომატიის  ფარგლებში;

2. საზოგადოების მოწყვლად  ნაწილში უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირება.

APBC -ს განხორციელებული აქვს  30-ზე მეტი  სამშვიდობო და  სოციალურ-ეკონომიკური  მიმართულების    პროექტი. უმეტესი მათგანი  კონფლიქტების პოზიტიური ტრანსფორმაციის   ხელშემწყობი იყო.  ბოლო წლებში:

- APBC  2012 წლიდან 2015 წლის 31 მარტამდე    EU-UNDP-is   ერთობლივი ინიციატივა COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებდა ჰუმანიტარულ-სამშვიდობო პროექტს,  რომლის მიზანია აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან წამოსულ, სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებულ, ყოველდღიურად მზარდ მოთხოვნებზე   დროული რეაგირება, ავადმყოფებისათვის აუცილებელი კვალიფიციური დახმარების გაწევა   და ამ გზით  ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ნდობის ამაღლების,მხარეთა დაახლოების,  ომის სინდრომისა და "მტრის ხატი"-ს  მოშლის,  კონფლიქტებით დაყოფილ თემებს შორის სოციალურ-ჰუმანიტარული  და ეკონომიკურ-საქმიანი  კავშირების განვითარების  ხელშეწყობა. ამ პერიოდში ჰუმანიტარული სამედიცინო მომსახურება გაეწია  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოყვანილ  500-ზე მეტ  ეთნიკურ აფხაზს და 80-მდე ეთნიკურ ოსს. ყველა ისინი კმაყოფილები არიან. ამასთან, APBC- მ განახორციელა აფხაზეთში   გალის რაიონული საავადმყოფოს რეაბილიტაცია, რომელიც აფხაზეთის 3 რაიონის (გალი, ოჩამჩირე, ტყვარჩელი) მოსახლეობას ემსახურება. ამ ღონისძიებების  შედეგად გაუმჯობესდა ავადმყოფების მიღების, გამოკვლევებისა და მკურნალობის, ასევე,  ექიმების  მუშაობის პირობები.

მიუხედავად იმისა, რომ COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერა 2015წლის  მარტში   დასრულდა, APBC-ს საქმიანობა ამ მიმართულებით მაინც  მთლიანად არ შეჩერებულა. პერსონალი მოხალისეობრივ საწყისებზე აგრძელებდა მუშაობას.  

-2012-2014წწ.  ზემოთ აღნიშნული დონორისა და UNDP-ის  მხარდაჭერით, სამეგრელოს 3 სოფელსა და აფხაზეთის 7 სოფელში განხორციელდა   სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლებისგან დაცვის, მათი ზიანის შემცირების და  მოსავლიანობის  ამაღლებისკენ  მიმართული პროექტი. მისი წარმატებული განხორციელებით მიღებულ იქნა 3 მთავარი  შედეგი: 1) აგრო-ეკონომიკური; 2) ეკოლოგიური და 3) ქართულ-აფხაზური ნდობის  გაღრმავება/განმტკიცება. გარდა ამისა,  ამ პროექტის შედეგად  აფხაზეთში  სოფლად  შექმნილია და ფუნქციონირებს 5  აგროსერვისცენტრი.

-APBC-მ  სათემო ცენტრების  ქართულ-აფხაზურ-ოსურ კოალიცია „თანადგომა“-სთან, „ტურიზმი „მშვიდობისა და განვითარებისათვის“ ორგანიზაციებთან  პარტნიორობით, 2012 წელს სოფელ ხურჩაში და ხოლო  2014 წელს სოფელ პერევში ჩაატარეს   ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალები;

 -2013 წელს, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით, წარმატებით განახორციელა პროექტი: „ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ინტეგრაციული  პროცესის გაღრმავება სამოქალაქო  სექტორში გრძელვადიანი, კოალიციური და ქსელური თანამშრომლობის ხელშეწყობით“. პროექტის განხორციელებით ხელი შეეწყო  ქართულ–აფხაზური და ქართულ–ოსური საქმიანი და სამოქალაქო პარტნიორობის დაწყებას,  ახალი კონტაქტების  დამყარებას  და ნდობის ამაღლებას.

APBC -ს ინიციატივით 2014 წელს შექმნილ "ბიზნესინკუბატორში" დაწყებულია უპირატესად, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული სამუშაოს მაძიებელი ახალგაზრდების  სტაჟირება და დასაქმების ხელშეწყობა.  უახლოეს 2-3 წელიწადში  APBC  გეგმავს   სტაჟირების გზით,   ყოველწლიურად 200-მდე  ახალგაზრდის დასაქმების ორგანიზებას.  

- 2015წელს  APBC-მ   აფხაზეთის სსიპ ‘ბიზნესინკუბატორთან“  ერთად, USAID/NEO-ს  მხარდაჭერით  განახორციელა პროექტი:  „ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის და დასაქმების ხელშეწყობა“; 

       -2015 წლის სექტემბერ-დეკემბერში- სლოვაკეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერით APBC-მ განახორციელა სამედიცინო     ჰუმანიტარული პროექტი;

-ასოციაცია „მშვიდობიანმა და საქმიანმა კავკასია“-მ (ამსკ) ევროკავშირისა და   გაეროს განვითარების  პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა COBERM3-ის  მხარდაჭერით 2016 წლის  15 აგვისტოდან დაიწყო სამედიცინოჰუმანიტარული   პროექტი: დავამარცხოთ   ვირუსები, დავძლიოთ  უნდობლობადავაშენოთ  მშვიდობა“.

პროექტის  მიზანია    კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები  -საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირებისათვის, უპირატესად, მოწყვლადი აფხაზებისა და ოსებისათვის, ქუთაისის  და თბილისის  თანამედროვე სამედიცინო კლინიკებში ჰუმანიტარული სამედიცინო მომსახურების  ორგანიზება,  აფხაზი/ოსი პაციენტების  ინტერესებისა და  უფლებების ადვოკატირება.

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით,2013 წელს APBC-ს პერსონალმა აიმაღლა ორგანიზაციული განვითარების დონე  და პერიოდულად მონაწილეობს სხვადასხვა ტრენინგებში.

ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"-ს (ამსკ) უმაღლესი მმართველი ორგანოა გამგეობა.    

ამსკ- ს მენეჯერები ანგარიშვალდებულნი არიან დირექტორის და გამგეობის წინაშე.

ამსკ-ს აღმასრულებელი  ხელმძღვანელის უფლებამოსილება აკისრია დირექტორს (ალუ გამახარია), რომელიც ანგარიშვალდებულია გამგეობის წინაშე.

 

 

Who We Are

Non commerce (non profitable) legal entity Association “Peaceful and Business Caucasus” was registered in accordance with the legislation of Georgia in August 13, 2004.

The association has 2 missions:

1.To support  peaceful transformation-resolution of existing conflicts within the public diplomacy.

2.To  promote reduction of unemployment in vulnerable communities .

APBC has implemented more than 30 social –economical projects supporting the peace building. Most of them were aimed at positive transformation of conflicts. 

-From 2012 till March 31, 2015 APBC implemented humanitarian medical project funded by COBERM - a joint EU-UNDP initiative. Aim of the project was to provide relevant medical service to the increased number of patients arriving from  Abkhazia and South Ossetia and thus to support confidence building between Georgia-Abkhazia and Georgia –Ossetia, to eliminate `enemy image`, to build social-humanitarian and economical contacts between the conflict sides. More than 500 ethnic Abkhaz and 80 ethnic Ossetian patients received medical assistance during the project. Besides, APBC implemented the rehabilitation of Gali Regional Clinic, which serves 3 regions of Abkhazia (Gali, Ochamchire, Tkvarcheli). As a result, terms of medical service delivery and working condition of medical personnel were significantly improved.

-Even though COBERM financial aid was completed in March 2015, APBC's efforts did not entirely stop in this direction. Staff volunteered to continue their work.

- in 2012-2014 we implemented environmental agricultural plant protection project in 3 villages of Samegrelo and 7 villages of Abkhazia. The project was funded by UNDP and COBERM. The project had 3 main outputs: 1. Agro-economical; 2. Environmental and 3.Georgian-Abkhazian confidence rise/strengthen. Besides, 5 agro service centers were established in Abkhazian villages and are active today.

- APBC in partnership with community centers: Georgian-Abkhazian-Ossetian coalition "Tanadgoma" and `Turism for Peace and Development "   organized  National Food Festival  in Khurcha (2012) and in Perevi  (2014) villages;

-In 2013 with  the support of Eurasian Partnership foundation  we have successfully implemented the project: `Strengthening Georgian-Abkhazian and Georgian-Ossetian integration process through supporting long-term, coalition networking cooperation in public sector` . The project encouraged Georgian-Abkhazian and Georgian-Ossetian business –partnerships, new connections and confidence rise. 

 -  APBC initiated employment and internship of IDP youth from Abkhazia. The youth were placed at `Business Incubator` established in 2014. For the nearest 2-3 years we plan to organize employment of  200 young people  (per year) through the internship opportunities.

      - In September –December 2015 APBC implemented medical humanitarian project funded by   

      Slovak Republic.

-Association "Peaceful and Business Caucasus” (APBC) in partnership with European Union   and UN  development program  COBERM 3 began  medical-humanitarian project   "  Let's Conquer Viruses , Surmount Mistrust  and Build  Peace" from August 15, 2016.

Project envisions to provide necessary medical services _ like  organizing  treatment in Tbilisi and Kutaisi  modern standard   clinics ,  advocating interests and rights  of  vulnerable Abkhazian and Ossetian  patients, especially  for ones who do not have Georgian citizenship.

 

  -In 2015,`Supporting income generation and employment of the Internally Displaced People and population living across the occupation line`(is being implemented with `Business Incubator` of Abkhazia) Donor: USAID/NEO;  

.  - In 2013, with the support of EPF, Association improved organizational development level and periodically participates in various trainings.

Association Peaceful and Business Caucasus  is managed by the Board.  

Managers of the organization are accountable to the Director and to the Board.

წაკითხული 1348511 ჯერ